UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków!

 

W związku z doprecyzowaniem zapisów Ogłoszenia o naborze, Zarząd LGD Dwie Rzeki informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków w naborze 1/G/2022 o 2 dni robocze, tj. do 11.03.2022r. godz. 14:30.

 

Doprecyzowanie polega na zmianie zapisu strony 5:

 Uwaga! W ramach przewidzianego konkursu ocenie podlegać będzie czy projekt wnioskodawcy we wcześniejszych naborach 1/G/2018, 1/G/2019 i 1/G/2020 nie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinasowania. W obecnym naborze planowane jest udzielenie wsparcia tym podmiotom, które nigdy wcześniej nie korzystały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

 

na zapis:

 

UWAGA! W ramach niniejszego naboru ocenie podlegać będzie czy projekt wnioskodawcy we wcześniejszych naborach 1/G/2018, 1/G/2019 i 1/G/2020 nie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Weryfikacja tego warunku będzie następowała na etapie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz na dzień podpisania umowy o powierzenie grantu w ramach niniejszego naboru.

 

W obecnym naborze wsparcie będzie udzielane wyłącznie tym podmiotom, które nigdy wcześniej nie uzyskały dofinansowania (nie znalazły się liście projektów wybranych do dofinansowania) na realizację grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

 

Aktualna wersja ogłoszenia o naborze - OGŁOSZENIE O NABORZE - aktualizacja 08.03.2022 wersja aktualna (POBIERZ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 1/G/2022
 
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej. (Typ 1c , 1f i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 341 718,74 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 23.02.2022 do 09.03.2022, godz. 16:00
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2022
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.
 
Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Dwie Rzeki”, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, (wejście od podwórza).

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Dwie Rzeki”:
poniedziałek: 08:00 – 16:00;
wtorek: 08:00 – 17:30;
środa: 08:00 – 16:00;
czwartek: 08:00 – 16:00;
piątek: 08:00 – 14:30.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):
- osobiście lub przez posłańca,
- drogą pocztową lub kurierem.
 
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 531 602 727, 789 442 840, 789 442 841, 789 442 842.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl oraz w biurze LGD.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
OGŁOSZENIE O NABORZE - AKTUALNE (POBIERZ)
OGŁOSZENIE O NABORZE - NIEAKTUALNE (POBIERZ)
zał. nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie (POBIERZ)
zał. nr 2 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (POBIERZ)
zał. nr 3 - Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)
zał. nr 4 - Kryteria wyboru projektów (POBIERZ)
zał. nr 5 - Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) (POBIERZ)
zał. nr 6 - Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3) (POBIERZ)
zał. nr 7 - Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4) (POBIERZ)
zał. nr 8 - Katalog maksymalnych stawek (POBIERZ)
zał. nr 9 - Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (POBIERZ)
zał. nr 10 - Statut Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (POBIERZ)
zał. nr 11 - Wzór pełnomocnictwa (POBIERZ)
zał. nr 12 - Wzór harmonogramu płatności (POBIERZ)
zał. nr 13 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (POBIERZ)
zał. nr 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności (POBIERZ)
zał. nr 15 - Wytyczne włączenia społecznego (POBIERZ)
zał. nr 16 - Standard Klubu Młodzieżowego (POBIERZ)
zał. nr 17 - Procedura Wdrażania Projektów Grantowych (POBIERZ)
zał. nr 18 - Procedura Kontroli (POBIERZ)
zał. nr 19 - Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa (POBIERZ)
zał. nr 20 - Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu temetycznym (POBIERZ)

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu:
zał. 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy (POBIERZ)
zał. 2 - Harmonogram płatności (POBIERZ)
zał. 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (POBIERZ)
zał. 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (POBI8ERZ)
zał. 5 - Źródła finansowania projektu (POBIERZ)
zał. 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu (POBIERZ)
zał. 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (POBIERZ)
zał. 8 - Wzór wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)
zał. 9 - Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej (POBIERZ)
 Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.