UWAGA! Aktualizacja "Ogłoszenia o naborze wniosków" z dnia 30.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i znacznie utrudnioną możliwość realizacji projektów objętych grantem, Zarząd Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o możliwość wydłużenia projektów objętych grantem do maksymalnie 15 miesięcy, a czasu realizacji projektów do 30.11.2020. LGD „Dwie Rzeki” uzyskało zgodę Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie powyższych zmian i tym samym aktualizację „Ogłoszenia o naborze wniosków”.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym „Ogłoszeniem o naborze wniosków”.

 

Pobierz: "Ogłoszenie o naborze wniosków" - aktualizacja z dnia 30.04.2020 r.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na zwiększenie alokacji w konkursie w dniu 22.05.2019, informujemy, że kwota środków przeznaczona na konkurs została zwiększona do: 2 016 301,18 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków!

W związku z dużym zainteresowaniem naborem 1/G/2019, zgłaszanymi pisemnie oraz ustnie prośbami oraz potrzebą zorganizowania kolejnego szkolenia (duża liczba chętnych, którzy nie zostali przyjęci na poprzednie dwa szkolenia ze względu na brak miejsc) informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki” zdecydował o przedłużeniu terminu naboru wniosków 1/G/2019 do 20.03.2019 roku, godz. 14:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/G/2019

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej. (Typ 1c , 1f i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 237 840,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 25.02.2019 do 20.03.2019 , godz. 14:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2019.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

 

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, parter.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Dwie Rzeki”: poniedziałek: 08:00 – 16:00; wtorek: 08:00 – 17:30; środa: 08:00 – 16:00; czwartek: 08:00 – 16:00; piątek: 08:00 – 14:30.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):

- osobiście lub przez posłańca,

- drogą pocztową lub kurierem.

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 841, 789 442 842.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl oraz w biurze LGD.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O NABORZE - wersja 22.05.2019 (zwiększenie alokacji) (POBIERZ)

wersja nieaktualna - OGŁOSZENIE O NABORZE - wersja 6.03.2019 (przedłużenie naboru) (POBIERZ)

wersja nieaktualna - OGŁOSZENIE O NABORZE (POBIERZ)

zał. 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie (POBIERZ)

zał. 2 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (POBIERZ)

zał. 3 - Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)

zał. 4 - Kryteria wyboru projektów (POBIERZ)

zał. 5 - Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) (POBIERZ)

zał. 6 - Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3) (POBIERZ)

zał. 7 - Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4) (POBIERZ)

zał. 8 - Katalog maksymalnych stawek (POBIERZ)

zał. 9 - Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (POBIERZ)

zał. 10 - Statut Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (POBIERZ)

zał. 11 - Wzór pełnomocnictwa (POBIERZ)

zał. 12 - Wzór harmonogramu płatności (POBIERZ)

zał. 13 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (POBIERZ)

 

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu:

zał. 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy (POBIERZ)

zał. 2 - Harmonogram płatności (POBIERZ)

zał. 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (POBIERZ)

zał. 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (POBIERZ)

zał. 5 - Źródła finansowania projektu (POBIERZ)

zał. 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu (POBIERZ)

zał. 7- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (POBIERZ)

zał. 8 - Wzór wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)

zał. 9 - Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej (POBIERZ)

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: KLIKNIJ TUTAJDziałania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.