W związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na zmianę końcowej daty realizacji projektów informujemy, iż projekty mogą być realizowane do 31.01.2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na zwiększenie alokacji w konkursie w dniu 14.01.2022 roku, informujemy, że kwota środków przeznaczona na konkurs została zwiększona do: 1 894 468,64 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków!

 

W związku z dużym zainteresowaniem naborem 1/G/2020, zgłoszonymi wnioskami i prośbami, informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki” zdecydował o przedłużeniu terminu naboru wniosków do 18.01.2021 roku, godz. 16:00

 

Aktualna wersja ogłoszenia o naborze - OGŁOSZENIE O NABORZE - aktualizacja 07.01.2021 wersja nieaktualna (POBIERZ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/G/2020

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej. (Typ 1c , 1f i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 409 561,32 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 28.12.2020 do 11.01.2021, godz. 16:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2021

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

 

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Dwie Rzeki”, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, (wejście od podwórza).

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Dwie Rzeki”: poniedziałek: 08:00 – 16:00; wtorek: 08:00 – 17:30; środa: 08:00 – 16:00; czwartek: 08:00 – 16:00; piątek: 08:00 – 14:30.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):

- osobiście lub przez posłańca,

- drogą pocztową lub kurierem.

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 841, 789 442 842.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl oraz w biurze LGD.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O NABORZE - wersja 30.03.2022 (wydłużenie terminu realizacji grantów) (POBIERZ)

OGŁOSZENIE O NABORZE - wersja 3.02.2022 (wydłużenie terminu realizacji grantów) (POBIERZ- nieaktualne

OGŁOSZENIE O NABORZE - wersja 14.01.2022 (zwiększenie alokacji) (POBIERZ) - nieaktualne 

OGŁOSZENIE O NABORZE - aktualizacja 02.09.2021 (POBIERZ) - niektualne

OGŁOSZENIE O NABORZE - aktualizacja 07.01.2021(POBIERZ) - niektualne

OGŁOSZENIE O NABORZE (POBIERZ) - niektualne

zał. nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie (POBIERZ)

zał. nr 2 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (POBIERZ)

zał. nr 3 - Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)

zał. nr 4 - Kryteria wyboru projektów (POBIERZ)

zał. nr 5 - Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) (POBIERZ)

zał. nr 6 - Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3) (POBIERZ)

zał. nr 7 - Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4) (POBIERZ)

zał. nr 8 - Katalog maksymalnych stawek (POBIERZ)

zał. nr 9 - Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (POBIERZ)

zał. nr 10 - Statut Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (POBIERZ)

zał. nr 11 - Wzór pełnomocnictwa (POBIERZ)

zał. nr 12 - Wzór harmonogramu płatności (POBIERZ)

zał. nr 13 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (POBIERZ)

zał. nr 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności (POBIERZ)

zał. nr 15 - Wytyczne włączenia społecznego (POBIERZ)

zał. nr 16 - Standard Klubu Młodzieżowego (POBIERZ)

zał. nr 17 - Procedura Wdrażania Projektów Grantowych (POBIERZ)

zał. nr 18 - Procedura Kontroli (POBIERZ)

 

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu:

zał. 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy (POBIERZ)

zał. 2 - Harmonogram płatności (POBIERZ)

zał. 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (POBIERZ)

zał. 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (POBIERZ)

zał. 5 - Źródła finansowania projektu (POBIERZ)

zał. 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu (POBIERZ)

zał. 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (POBIERZ)

zał. 8 - Wzór wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)

zał. 9 - Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej (POBIERZ)

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - LINKDziałania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.