1/G/2020/068

„Klub Seniora "Odyseja 1"”- 1/G/2020/068, realizowane przez ODYSEJA EDUKACJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 
Celem projektu, kierowanego do osób zamieszkujących w Bydgoszczy obszar objęty LSR, było zwiększenie aktywności społecznej 15 osób 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dalej grupa docelowa - osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez 3 osoby stanowiące otocznie tych osób, w terminie do 30.06.2022 r. Cel projektu został zrealizowany w terminie poprzez uruchomienie i prowadzenie Klubu Seniora "Odyseja” i organizację wieloaspektowego wsparcia.
 
Przeprowadzone formy wsparcia:
- grupowe prelekcje,
- grupowe zajęcia arteterapeutyczne,
- imprezy,
- Akademia Aktywnego Seniora – wydarzenie otwarte,
- poradnictwo indywidualne psychologiczne dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,
- poradnictwo indywidualne psychologiczne dla otoczenia.
 
Wartość projektu: 52 631,58 zł
Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.02.2022-30.06.2022

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.