Władze

Organami Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki" są:
Zarząd Stowarzyszenia
Rada
Komisja Rewizyjna

Zarząd
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. W skład Zarządu wchodzą: prezes Zarządu oraz od 2 do 6 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
 
1. 
Przemysław Byś - Prezes Zarządu
2. Paweł Biały - Wiceprezes Zarządu
3. Grzegorz Grześkiewicz- Wiceprezes Zarządu
 
 

Rada
Rada jest wybierana przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.
 
W skład Rady wchodzą:
1. Chmara Ewa
2. Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
3. Cichański Radosław
4. Hryncewicz Paweł
5. Miasto Bydgoszcz
6. Piekut Mikołaj
7. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy
8. Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, odrębnym od innych władz Stowarzyszenia i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1. Robert Lauks
2. Jerzy Kołomyjec
3. Magdalena Talar

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.