KONKURS 1/P/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania
„Dwie Rzeki” na lata 2014-2020
w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-422/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020

 

Numer naboru LGD: 1/P/2022

 

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:
Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez LGD „Dwie Rzeki” w ramach wdrażania strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.
 
Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi być skierowany do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania  „Dwie Rzeki”. Uczestnikami projektu pilotażowego muszą być osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS.
Minimalna grupa osób objętych wsparciem w ramach jednego projektu pilotażowego – min. 12 osób.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
UWAGA! Wśród podmiotów wyłonionych do realizacji projektów pilotażowych, zgodnie z zapisem  „minimum 75% muszą stanowić podmioty sektora społecznego”, LGD skieruje do dofinansowania 75% wniosków złożonych przez podmioty z sektora społecznego i 25% spoza sektora społecznego, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Ilość podmiotów zostanie uzależniona od łącznej ilości projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania, tzn. uzyskają minimalną liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów pilotażowych, stanowiące załącznik do Regulaminu naboru.
Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 225 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 45 000,00 zł.
 
Termin naboru:
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 18.01.2023 r. do 01.02.2023 r. do godz. 16:00.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru do 06.02.2023 r. 
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.
Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dwie Rzeki”, ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz.
 
 
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dwie Rzeki”: poniedziałek: 08:00 – 16:00; wtorek: 08:00 – 17:30; środa: 08:00 – 16:00; czwartek: 08:00 – 16:00; piątek: 08:00 – 14:30.
Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):
- osobiście lub przez posłańca,
- drogą pocztową lub kurierem.
 
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 840, 789 442 841. W celu odbycia doradztwa prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie termiu.
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w regulaminie, który dostępy jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl oraz w biurze LGD.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu:

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.