1/G/2019/024

Projekt  „NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ”1/G/2019/024, realizowany przez Pracownia Ceramiki Artysytycznej "Pani Glina" Hanna Kroschel

 

Celem projektu było wsparcie mieszkańców Bydgoszczy objętych LSR w zakresie włączenia społecznego poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy dla 15 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

 

Cel projektu został zrealizowany przez działania polegające na organizacji indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów grupowych o charakterze m.in: prospołecznym, artystycznym, integracyjnym, podnoszące poziom aktywności społecznej oraz zorganizowanie wystawy prac uczestników projektu jako otwarcie się na społeczeństwo i potwierdzenie nabytej wiedzy i umiejętności.

 

Wartość projektu: 52 631, 58 zł
Wielkość dofinansowania: 42 631,58 zł
Termin realizacji 01/09/2019r. - 30/05/2020r.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.