Statut Stowarzyszenia

STATUT

 

Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. 1. Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, sektora społecznego (w tym mieszkańców) i sektora gospodarczego.
 2. 2. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.
 3. 3. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu „LGD Dwie Rzeki” i posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język obcy.
 4. 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. 5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, osób fizycznych i osób prawnych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (dalej LSR) w Bydgoszczy.
 1. § 2.

  Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu oraz następujących przepisów:

  1. 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
  2. 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
  3. 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.;
  4. 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
  5. 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  6. 6. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
  7. 7. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
  8. 8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;.

   

  § 3.

  1. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Bydgoszcz.
  2. 2. Stowarzyszenie w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2023 swoim działaniem obejmuje obszar jednostek urbanistycznych Miasta Bydgoszcz zgodnie z załącznikiem nr 1 do Statutu, stanowiącym integralną część Statutu. Realizacja kolejnych LSR obejmować będzie obszar w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy.
  3. 3. Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może podejmować działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. 4. Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
  6. 6. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym, prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia, zgodnie z „Regulaminem przyznawania tytułów, odznak i medali honorowych” uchwalonym przez Zarząd.
  7. 7. Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo i legitymacji, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia oraz właściwymi przepisami.
  8. 8. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   

  § 4.

  Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.

   

   

  ROZDZIAŁ II

  CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

   

  § 5.

  1. 1. Misją Stowarzyszenia jest wzmacnianie i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Bydgoszczy dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców, z zastosowaniem zasad i założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  2. 2. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

  a) zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru poprzez pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych;

  b) zwiększenie świadomości prawnej i aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społeczności lokalnej na rzecz lokalnego rozwoju;

  c) realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju zgodnie z założeniami Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, będącego narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego;

  d) wspieranie zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako świadome kształtowanie relacji pomiędzy jakością życia, wzrostem gospodarczym oraz dbałością o środowisko;

  e) wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej;

  f) promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz walorów turystycznych Miasta Bydgoszczy;

  g) poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

  h) poprawa sytuacji otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

  i) wspieranie partnerów społecznych (w tym organizacji pozarządowych) i gospodarczych działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia;

  j) zwiększenie dostępu do profesjonalnego doradztwa edukacji i kariery;

  k) rozwój kultury, twórczości artystycznej i kreatywności mieszkańców;

  l) poprawę stanu zdrowia i promowanie nawyków zdrowego stylu życia;

  m) promowanie uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie, w tym z wykorzystaniem nieformalnych i pozaformalnych form edukacyjnych;

  n) propagowanie otwartości i tolerancji międzykulturowej;

  • o) przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wchodzących na rynek pracy, osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
   z pracy;

  p) realizacja wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w zakresie wychowania i edukacji;

  q) promowanie i rozwijanie przedsiębiorczości oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego;

  r) wspieranie działań na rzecz osób starszych;

  s) pomoc społeczna obejmująca pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

  t) wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn.

   

   

  § 6.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:

  1. 1. Opracowanie i realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.
  2. 2. Realizowanie innych działań zgodnych z celami statutowymi, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  3. 3. Rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami.
  4. 4. Wybór projektów zgodnie z LSR i powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz procedurami.
  1. 5. Monitorowanie wdrażania poszczególnych LSR i projektów będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z ze Strategią.
  2. 6. Upowszechnianie informacji o możliwościach wynikających z wdrażania poszczególnych LSR
  3. i promowanie realizowanych operacji.
  4. 7. Udzielanie wsparcia w zakresie przygotowywania i realizacji operacji związanych z realizacją poszczególnych LSR.
  5. 8. Przygotowanie analiz i opracowań dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia.
  6. 9. Współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami publicznymi, partnerami społecznymi, gospodarczymi oraz mieszkańcami w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  7. 10. Realizację własnych przedsięwzięć wpisujących się w cele statutowe Stowarzyszenia.
  8. 11. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia, określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej.

   

  § 7.

  Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, może powoływać jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

   

  § 8.

  1. 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków.
  2. 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
  3. 3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w§ 6.
  4. 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

  a) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (nr PKD 94.99 Z);

  b) działalności wspomagającej edukację (nr PKD 85.60 Z);

  c) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (nr PKD 70.22 Z);

  d) badania rynku i opinii publicznej (nr PKD 73.20 Z);

  e) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (nr PKD 74.90 Z);

  f) działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników(nr PKD 78.10 Z);

  g) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (nr PKD 82.30 Z);

  h) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (nr PKD 85.59 B).

   

   

  ROZDZIAŁ III

  CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

   

  § 9.

  1. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  a) członków założycieli;

  b) członków zwyczajnych;

  c) członków wspierających.

  1. 2. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa i obowiązki w Stowarzyszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.
  2. 3. Członkami założycielami mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych lub osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem Województwa, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia oraz przyjęcia niniejszego Statutu i były obecne na zebraniu założycielskim, a także wykazały działalność na rzecz obszarów LSR. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
  3. 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, mogą być:

  a) osoby fizyczne, które:

  - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych;

  - zobowiązały się do przestrzegania Statutu;

  - działają na rzecz społeczności z obszaru Miasta Bydgoszczy;

  - złożyły pisemną deklarację członkowską wraz z rekomendacjami od co najmniej 2 osób prawnych posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Bydgoszczy lub od co najmniej 5 osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy, potwierdzającymi zaangażowanie na rzecz społeczności z obszaru Miasta Bydgoszczy.

  b) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem Województwa, które:

  - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

  - działają na obszarze Miasta Bydgoszczy;

  - wykonują działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia;

  - przedstawią uchwałę organu stanowiącego wskazującą wolę przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiązanie do przestrzegania Statutu oraz oświadczenie woli działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

  - złożą deklarację członkowską wraz z rekomendacjami od co najmniej 2 osób prawnych posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Bydgoszczy potwierdzającymi zaangażowanie na rzecz obszaru Miasta Bydgoszczy (nie dotyczy gminy Miasto Bydgoszcz);

  - wskażą osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu oraz jego zastępcę.

  1. 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania oraz siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

   

  § 10.

  1. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

  a) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

  b) śmierci członka będącego osobą fizyczną;

  c) utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;

  d) likwidacji członka będącego osobą prawną;

  e) wykluczenia;

  f) rozwiązania Stowarzyszenia.

  1. 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

  a) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 24 miesiące, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia;

  b) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia;

  c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię;

  d) działania na szkodę Stowarzyszenia;

  e) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

  1. 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
  2. 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt. a-d stwierdza Zarząd w formie uchwały. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego, z wyjątkiem sytuacji określonej w ustępie 1 ppkt. b i d.
  3. 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez zainteresowanego pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
  4. 6. Ustanie członkostwa zobowiązuje do zwrotu przedmiotów należących do Stowarzyszenia, a wydanych członkowi Stowarzyszenia do użytkowania.

   

  § 11.

  1. 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:

  a) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów;

  b) aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;

  c) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

  d) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków;

  e) brać udział w Walnych Zebraniach Członków;

  f) dbać o mienie Stowarzyszenia.

  1. 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

  a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

  b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i brać udział w głosowaniu;

  c) uczestniczyć w pracach zespołów roboczych;

  d) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym i szkoleniowym;

  e) uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;

  f)  wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia;

  g) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego celów statutowych.

   

  § 12.

  1. 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
  2. 2.Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej informacji o decyzji, za pośrednictwem Zarządu.
  3. 3. Zarząd prowadzi rejestr członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

   

  § 13.

  1. 1. O przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
  2. 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.
  3. 3. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.
  4. 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.
  5. 5. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 10.
  6. 6. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
  7. 7. Zarząd prowadzi rejestr członków wspierających Stowarzyszenia.

   

   

  ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE STOWARZYSZENIA

   

  § 14.

  Władzami Stowarzyszenia są:

  1. 1. Walne Zebranie Członków;
  2. 2. Zarząd;
  3. 3  Rada;
  4. 4. Komisja Rewizyjna.

   

  § 15.

  1. 1. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Mandaty członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem wyboru nowych władz przez Walne Zebranie Członków.
  2. 2. Mandat członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

  a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

  b) pisemnej rezygnacji;

  c) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

  1. 3.
   1. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji, mandatu członka Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej, skutkującego zmniejszeniem liczby członków danej władzy poniżej, wskazanej w Statucie, liczby minimalnej dla danego organu władzy, Sprawozdawcze lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dokona uzupełnienia składu Zarządu, Rady Komisji Rewizyjnej. Kadencja członków Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej, powołanych w miejsce osób, których mandaty wygasły. Kadencja nowopowołanych członków organów upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków tych władz.
   .

   

  § 16.

  1. 1. Członkowie Stowarzyszenia wymienieni w § 9 ust. 1 pkt. a i b Statutu mają wyłączne prawo zgłaszania kandydatów do władz Stowarzyszenia.
  2. 2. Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego i tajnego przez Walne Zgromadzenie Członków.
  3. 3. Każdy członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków. Członek, będący osobą fizyczną, nieobecny na Walnym Zgromadzeniu Członków może udzielić pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków i głosowania innej osobie. Uczestnik Walnego Zgromadzenia Członków nie może reprezentować więcej niż jednego członka nieobecnego, będącego osobą fizyczną.
  4. 4. Organizację pracy i tryb obradowania określa regulamin Walnego Zebrania Członków. Regulamin przyjmuje Walne Zebranie Członków.

   

  § 17.

  1. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 Statutu, podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków biorących udział w obradach.
  2. 2. Uchwały pozostałych Władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów. Szczegółowe zasady głosowania określają regulaminy poszczególnych władz.

   

   

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

   

  § 18.

  1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. 2. Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze, zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. 3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku, z wyjątkiem roku, w którym odbywa się Zwyczajne Walne Zebranie Członków.
  4. 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co 4 lata.
  5. 5. Sprawozdawcze i Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane są przez Zarząd, który zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem członków o terminie, miejscu i porządku obrad pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. 6. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane są przez Zarząd, który zawiadamia co najmniej na 7 dni przed terminem członków o terminie, miejscu i porządku obrad pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

  a) z własnej inicjatywy;

  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

  c) na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia;

  d) w przypadku określonym w § 19 pkt. 5.

  1. 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
  2. 9. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

   

  § 19.

  Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków należy:

  1. 1. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia Lokalnych Strategii Rozwoju, przy czym do aktualizacji LSR upoważniony jest Zarząd o ile procedura aktualizacji LSR nie stanowi inaczej;
  2. 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących operacji realizowanych w ramach poszczególnych LSR;
  3. 3. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
  4. 4. wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
  5. 5. udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium każdemu członkowi Zarządu z osobna; w przypadku braku udzielenia absolutorium któremukolwiek z członków Zarządu, Walne Zebranie Członków może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu, a w przypadku gdy pozostała liczba członków Zarządu byłaby mniejsza niż określona w §23 ust. 2 Statutu, Walne Zebranie Członków zobowiązane jest wyznaczyć termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających;
  6. 6. dokonanie uzupełniającego wyboru członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, zgodnie z § 15 ust.3, § 19 pkt. 5 i § 20 pkt. 8;
  7. 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia;
  8. 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;
  9. 9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku po rozwiązaniu;
  10. 10. podejmowanie uchwał dotyczących przyznawania nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia;
  11. 11. podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego LSR;
  12. 12. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenie wysokości składek członkowskich, przy czym zmiana wysokości składki członka gminy Miasto Bydgoszcz wymaga akceptacji reprezentanta członka gminy Miasto Bydgoszczy wyrażonej pisemnie lub ustnie w trakcie posiedzenia Walnego Zebrania Członków;
  13. 13. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

   

  § 20.

  Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

  1. 1. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia Lokalnych Strategii Rozwoju, przy czym do aktualizacji LSR upoważniony jest Zarząd o ile procedura aktualizacji LSR nie stanowi inaczej;
  2. 2. podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i programów organizacyjnej oraz finansowej działalności Stowarzyszenia;
  3. 3. podejmowanie uchwał w sprawie ustalania liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
  4. 4. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwołania Członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej;
  5. 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących operacji realizowanych w ramach poszczególnych LSR;
  6. 6. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
  7. 7. wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
  8. 8. udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium każdemu Członkowi Zarządu z osobna; w przypadku braku udzielenia absolutorium któremukolwiek z Członków Zarządu, Walne Zebranie Członków może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu, a w przypadku gdy pozostała liczba Członków Zarządu byłaby mniejsza niż określona w §23 ust. 2 Statutu, Walne Zebranie Członków zobowiązane jest wyznaczyć termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających;
  9. 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia;
  10. 10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;
  11. 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku po rozwiązaniu;
  12. 12. podejmowanie uchwał dotyczących przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia;
  13. 13. podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego LSR;
  14. 14. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich;
  15. 15. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

   

  • § 21.

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   

  § 22.

  1. 1. Walne Zebranie Członków wyraża swe stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
  2. 2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
  3. 3. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu wybiera Przewodniczącego i na jego wniosek Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
  4. 4. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół.

   

   

  ZARZĄD STOWARZYSZENIA

   

  § 23.

  1. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
  2. 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.
  3. 3. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa oraz nie więcej niż 2 wiceprezesów.
  4. 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
  5. 5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa przyjmowany przez Zarząd regulamin.
  6. 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  7. 7. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Rady.
  8. 8. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją określa Regulamin Zarządu. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach Stowarzyszenia z członkiem Zarządu Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
  9. 9. Do kompetencji Zarządu należy:

  a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

  b) aktualizacja Lokalnych Strategii Rozwoju, o ile procedura aktualizacji LSR nie stanowi inaczej;

  c) realizacja poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o RLKS;

  d) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia procedur wyboru oraz kryteriów wyboru operacji;

  e) uchwalanie regulaminów konkursów grantowych;

  f) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

  g) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków;

  h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

  i) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

  j) sporządzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Stowarzyszenia oraz przedkładanie ich do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;

  k) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych, w tym biura Stowarzyszenia, uchwalanie zasad ich funkcjonowania oraz ustalanie wielkości zatrudniania, a także zasad wynagradzania pracowników;

  l) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia;

  m) udział w opracowywaniu wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów Stowarzyszenia w ramach dostępnych programów pomocowych oraz innych środków publicznych;

  n) przyjmowanie oraz wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;

  • o) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;

  p) nadzór nad przestrzeganiem postanowień statutu Stowarzyszenia;

  q) weryfikowanie deklaracji o przynależności członków Stowarzyszenia do danego sektora, zgodnie z wymogami dot. sektorowości określonymi w przepisach ustawy o RLKS i dokumentach wdrożeniowych.

  1. 10. Do reprezentowania Stowarzyszenia – zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w zakresie praw oraz zobowiązań majątkowych – wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

   

   

  RADA

   

  § 24.

  1. 1. Rada jest organem o którym mówi ustawa o RLKS.
  2. 2. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.
  3. 3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.
  4. 4. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem Stowarzyszenia.
  5. 5. Członkowie Rady:

  a) będący osobami fizycznymi – uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami osobiście;

  b) będący osobami prawnymi – uczestniczą w jej pracach przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w jej pracach. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.

  1. 6. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji które mają być realizowane w ramach poszczególnych LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia.
  2. 7. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z poszczególnymi Lokalnymi Strategiami Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji.
  3. 8. Liczba członków Rady ustalana jest przez Walne Zebranie Członków w liczbie nie mniejszej niż 4 osoby i nie większej niż 15. Szczegółowe wymogi odnośnie parytetów w składzie Rady określone są w Regulaminie Rady.
  4. 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
  5. 10. Biuro Stowarzyszenia prowadzić będzie rejestr interesów członków Rady.
  6. 11. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania bezstronności, obiektywizmu i rzetelności w wyborze z operacji.
  7. 12. W sytuacji zaistnienia jakichkolwiek okoliczności mogących budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny operacji, członek Rady jest wyłączany z oceny.
  8. 13. Szczegółowe wymogi, uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa przyjmowany przez Radę Regulamin.

   

   

  KOMISJA REWIZYJNA

   

  § 25.

  1. 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, odrębnym od innych władz Stowarzyszenia i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli.
  2. 2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
  3. 3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa przyjmowany przez Komisję Rewizyjną regulamin.
  4. 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  5. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu oraz Rady ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  6. 6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

  b) opiniowanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w formie uchwały;

  c) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium Zarządowi;

  d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

  e) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe;

  f) reprezentowanie Stowarzyszenia (przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale Komisji Rewizyjnej) w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach Stowarzyszenia z członkiem Zarządu;

  g) przedstawienie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności oraz protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

  h) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

   

   

  ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

   

  § 26.

  1. 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  2. 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

  a) składek członkowskich;

  b) dotacji lub subwencji;

  c) ofiarności publicznej;

  d) darowizn;

  e) zapisów i spadków;

  f) dochodów z majątku;

  g) instrumentów zwrotnych;

  h) działalności gospodarczej.

  1. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. 4. Decyzje w sprawie dysponowania majątkiem stanowiącym własność Stowarzyszenia podejmuje Zarząd z zastrzeżeniem ust.5.
  3. 5. Następujące czynności dysponowania majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

  a) nabycie lub zbycie nieruchomości;

  b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce.

   

  § 27.

  Zabronione jest:

  1. 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  2. 2. przekazywanie majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

   

   

  ROZDZIAŁ VI

  ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

   

  § 28.

  1. 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia, a także rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów członków bez względu na liczbę członków biorących udział w obradach.
  2. 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
  3. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

   

   

  Załączniki:

  1. 1. Wykaz jednostek urbanistycznych Miasta Bydgoszczy objętych LSR do roku 2023.

   

   

  Załączniki nr 1: Wykaz jednostek urbanistycznych Miasta Bydgoszczy objętych LSR do roku 2023 r.

   

  1. 1. Śródmieście
  2. 2. Bocianowo
  3. 3. Wilczak
  4. 4. Błonie
  5. 5. Fordon I
  6. 6. Fordon II
  7. 7. Okole
   
  NAZWA I GRANICE JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ
  Śródmieście

  19 Marca 1981, 20 Stycznia 1920 3-15, 3 Maja, Asnyka Adama, Batorego Stefana, Bernardyńska poza 2-4, Rondo Bernardyńskie, Berwińskiego Ryszarda, Bohaterów Getta, Bulwary, Chrobrego Bolesława, Chwytowo, Cieszkowskiego Augusta, Czartoryskiego Adama, Długa, Dolina 2-6, Księcia Druckiego-Lubeckiego Franciszka, Drukarska, Dworcowa, Farna, Św. Floriana, Marsz. Focha 2-34, Marsz. Focha – nieparzyste, Fredry Aleksandra, Gdańska 1-83, Gdańska 2-68, Gimnazjalna, Gotowskiego Krzysztofa, Grodzka, Grudziądzka, Rondo Grunwaldzkie, Rondo Jagiellonów, Jagiellońska 1-49, Jagiellońska 2-50, Jana Kazimierza, Jankowskiego Szczepana, Jezuicka, Karmelicka, Kasprowicza Jana, Kiepury Jana, Kochanowskiego Jana, Kołłątaja Hugona, Komedy Krzysztofa, Ks. Konarskiego Stanisława, Kopernika Mikołaja, Ks. Kordeckiego Augustyna, Plac Kościeleckich, Krasińskiego Zygmunta, Kręta, Królowej Jadwigi od 16 i od 23 do końca, Krótka, Kruszwicka, Ku Młynom, Kwiatowa, Langiewicza Mariana, Libelta Karola, Lipowa, Park Ludowy im. Wincentego Witosa, Magdzińskiego Teofila, Magiczne Schodki, Ks. Malczewskiego Tadeusza, dr. Marcinkowskiego Karola, Ks. Markwarta Ryszarda, Matejki Jana, Mazowiecka, Mennica, Mickiewicza Adama - parzyste, Miłosza Czesława, Moczyńskiego Zygmunta, Mostowa, Niedźwiedzia, Nowy Rynek od 1 i od 2 do 12, Obrońców Bydgoszczy, Ogród Jagiełły, Ossolińskich, Paderewskiego Ignacego 2-8, Parkowa, Piotrowskiego Maksymiliana, Plac Piastowski, Pocztowa, Pod Blankami, Podgórna 3-11, Podgórna 6-20, Podolska, Podwale, Pomorska 1-57, Pomorska 2-72, Powstańców Wielkopolskich 2-10, Poznańska, Plac Poznański, Preissa Waldemara, Przesmyk, Przy Katedrze, Przy Zamczysku, Przyrzecze, Reja Mikołaja, Rejtana Tadeusza, Reymonta Władysława Stanisława, Rybi Rynek, Sielanka, Sienkiewicza Henryka 1-43,2-42, Ks. Sieńki, Ks. Ludwika, Ks. Skargi Piotra, Słowackiego Juliusza, Sobieskiego Jana III, Solidarności, Gen. Sowińskiego Józefa 1-33, Gen. Sowińskiego Józefa 2-8, Spichlerna, Stary Port, Stary Rynek, Staszica Stanisława, Sulimy-Kamińskiego Jerzego, Szwalbego Andrzeja, Szymanowskiego Karola, Ślusarska, Śniadeckich Jana i Jędrzeja, Świętej Trójcy, Świętojańska - nieparzyste, Tamka, Plac Teatralny, Terasy 2,1-3, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Trybunalska, Turwida Mariana, Unii Lubelskiej, Urocza, Wały Jagiellońskie, Dr Warmińskiego Emila, Warszawska, Wąska, Wełniany Rynek, Weyssenhoffa Józefa 11, Weyssenhoffa Józefa 2-8, Wierzbickiego Melchiora, Wileńska, Plac Wolności, Wyspiańskiego Stanisława, Wzgórze J. H. Dąbrowskiego, Zaułek, Zbawiciela, Zbożowy Rynek 10, Zbożowy Rynek 1-5, Zbożowy Rynek 2-8, Zbożowy Rynek 9-11, Zduny, Zygmunta Augusta - parzyste do 22

   

  Bocianowo

  20 Stycznia 1920 17-45, 20 Stycznia 1920 2-44, Artyleryjska, Bocianowo, Chocimska, Chodkiewicza Jana Karola 1-21, Chodkiewicza Jana Karola 2-30, Gdańska 70-140, Gdańska 85-145, Hetmańska, Kaszubska, Kościuszki Tadeusza, Mickiewicza Adama - nieparzyste, Niemcewicza Juliana Ursyna, Wiadukt Niepodległości, Ogrodowa, Ogród Botaniczny, Paderewskiego Ignacego 10-30, Paderewskiego Ignacego 1-31, Pomorska 59-83, Pomorska 74-88, Powstańców Wielkopolskich 1, Racławicka, Rycerska, Sienkiewicza Henryka 44-60, Sienkiewicza Henryka 45-61, Gen. Sowińskiego Józefa 10-34, Szugyi Trajtlera Józefa, Świecka, Świętojańska - parzyste, Weyssenhoffa Józefa 1-9, Zamojskiego Jana, Zygmunta Augusta 24-40, Żółkiewskiego Stanisława

   

  Wilczak

  16 Pułku Ułanów Wlkp. Od 10 do końca, 16 Pułku Ułanów Wlkp. Od 3 do końca, Chłopickiego Józefa, Czarnieckiego Stefana, Czerwonego Krzyża – nieparzyste do 61, Dolina 1-57, Dolina 8-58, Lotników, Lubelska, Miedza, Na Wzgórzu, Nakielska 1-77, Nakielska 18-76, Pola Wincentego, Różana, Stawowa 1-13, Stawowa 2-42, Szwoleżerów, Ułańska, Wrocławska 1-5, Wysoka 4-48

   

  Błonie

  11 Dywizjonu Artylerii Konnej , 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1 (skwer), 16 Pułku Ułanów Wlkp. 2-8, 2 Korpusu Obrony Powietrznej, Abrahama Romana, Broniewskiego Władysława, Dmowskiego Romana, Dunarowskiego Władysława, Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa, Kasprzaka Marcina, Korczaka Janusza, Koszarowa, Gen. Madalińskiego Antoniego 2-8, Morcinka Gustawa, Ofiar Katynia, Okrzei Stefana, Połtyna Eugeniusza, Ks. Schulza Józefa, Seminaryjna, Stawowa 15-63, Szubińska 2-32, Waryńskiego Ludwika, Wysoka 2,1-47

   

  Fordon I

  Akademicka, Albrychta Wojciecha, Aleje prof. Kaliskiego Sylwestra, gen. Andersa Władysława (do ul. Barciszewskiego), Andersena Christiana, Azbestowa, Barciszewskiego Leona, Bartłomieja z Bydgoszczy,  Bielawskiego Jana, Bołtucia Mikołaja, Brzechwy Jana, Brzęczkowskiego Stanisława, Ks. Brzóski Stanisława, Bydgoskich Olimpijczyków,  Chrzanowskiego Bernarda, Ciszewskiego Stefana, Czerskiego Michała, Daszyńskiego Ignacego, Drygałowej Walerii, Dubois Stanisława, Dworzec, Fiedlera Konrada, gen. Fieldorfa „Nila” Augusta, Fordońska od 216 do końca, Fordońska od 211 do końca, Frydrycha, Władysława, Garczyńskiego Stefana, Gawędy, Ppor. Gierczak Emilii, Golloba Tomasza, Gordona Wincentego, Gościnna, Grobelskiego Michała, Igrzyskowa, Jasiniecka, Jędruszka Antoniego, gen. Jordana-Rozwadowskiego Tadeusza, Kaczmarczyka Romana, Kalinowskiego, Kapeluszników, Gen. Kleeberga Franciszka, Hoffmana Kazimierza, Kleina Jana, Kocerki Teodora, Konfederatów Barskich, Korfantego Wojciecha, Krysiewiczowej Felicji, Kuligowskiego Zygmunta, Kulmatyckiego Włodzimierza, Kulpińskiego Henryka, Kwarcowa, Kwiatkowskiego Eugeniusza, , Licznerskiego Alfonsa, Łabendzińskiego Stanisława, Łochowskiego Wojciecha, Magazynowa, Majtkowskiego Stefana, Matki Teresy z Kalkuty, Mielczarskiego Romualda, Mieszka I, Monte Cassino, Nad Wisłą, Nieduszyńskiego Czesława, Nowickiego Bronisława Zygfryda, Opalowa, Pałubickiego Rajmunda, Pawła z Łęczycy, Piórka Władysława, Piwnika-Ponurego Jana, Pod Skarpą1-77,2-76, Podłużna, Połukarda Mieczysława, Porazińskiej Janiny, Prejsa Juliana, Produkcyjna, Przy Tartaku, Przybory Jeremiego, Przyjaciół, Raszewskiego Zbigniewa, Rataja Macieja, Rejewskiego Mariana poza 1, Rodzinna, Roentgena Wilhelma, Dr. Romanowskiej Izabeli, Rupniewskiego Jerzego, Rydygiera Ludwika, Rzeźniackiego Wojciecha, Sielska, Skarżyńskiego Stanisława, Sosnowskiego Ludwika, Stamma Feliksa, Staszewskiego Wojciecha, Stomy Władysława, Stwosza Wita, Styki Jana, Sucha, Mjr. Sucharskiego Henryka, Suczyńska, Sybiraków, Szafirowa, Szancera Jana Marcina, Szczęśliwa, Szelburg-Zarembiny Ewy, Szkolna, Szlakowa, Szybowcowa, Targowisko, Teski Jana, gen. Thommee Wiktora, Traktorzystów, Transportowa, Ks. Trybowskiego Zygmunta, Twardzickiego Józefa, Tychoniewicza Stanisława, Wańkowicza Melchiora, Wardyńskiego Bartłomieja, Wielicza Mieczysława, Wierzejewskiego Jana, Willowa, Wiszniewskiego Piotra, Witeckiego Franciszka Witosa Wincentego, Wróblewskiego Waleriana, Wyszogrodzka, Zurna Edwarda, Żemojtela Władysława, mjr. Żychonia Jana Henryka

   

  Fordon II

  2 Października, Altanowa, Ametystowa, Gen. Andersa Władysława (od ul. Barciszewskiego), Bachledy Klimka, Bażańskich, Bielskiego Marcina, Biernackiego Edmunda, Bieszczadzka 1-31,2-32, Gen. Bora-Komorowskiego Tadeusza, Gen. Bortnowskiego Władysława, Boruckiego Kazimierza, Brzegowa, Bursztynowa, Bydgoska, Cechowa, Celna, Chałubińskiego Tytusa, Chełmońskiego Józefa, Chmielewskiego Konstantego, Ciasna, Cierpicka, Czarlińskich, Czecha Bronisława, Derdowskiego Hieronima, Dorodna, Gen. Dowbór-Muśnickiego Józefa, Skwer im. Fieldorfa - Nila Augusta Emila, Ks. Filipiaka Jana, Filomatów, Flotylii Wiślanej, Most Fordoński im. Modrzejewskiego Rudolfa, Frycza-Modrzewskiego Andrzeja, Galla Anonima, Geodetów, Gieryna Narcyza, Góralska, Górs. Ochot. Pogot. Ratunkowego, gen. Grota-Roweckiego Stefana, Gryfa Pomorskiego, Gen. Hallera Józefa, Janka z Czarnkowa, Janosika, Jarużyńska, Juhasów, Kadłubka Wincentego, Kameralna, Karowskiego Piotra, Kasztelańska, Kiedrowskiego Franciszka, Komisji Edukacji Narodowej, Korzeniowskiego Józefa, Kościelna, Kotarbińskiego Tadeusza, Kromera Marcina, Krygera Konstantego, Kryształowa, Lawinowa, Lądowa, Majowa, Marcińczaka Bolesława, Mariampolska, Marusarzówny Heleny, Mączna, Nawigacyjna, Obrońców Helu, Gen. Okulickiego Leopolda, Ordynacka, Orląt Lwowskich, Osiedlowa, Osielska, Palińskiego Piotra, Patrolowa, Pelplińska, Piastowa, Piekary, Pielęgniarska, Pienińska, Marsz. Piłsudskiego Józefa, Pod Reglami, Podgórze, Posłusznego Leona, Powstania Styczniowego, Promenada, Przełomowa, Przesmyckiego Zenona, Przy Bożnicy, Przybyszewskiego Stanisława, Przytulna, Rakowa, Roja Wojciecha, Rybaki, Rynek, Ryńskiego Mikołaja, Sabały, Salezjańska, Samotna, Saska, ppor. Siedzikówny „Inki” Danuty, Siemaszkowej Wandy, Gen. Sikorskiego Władysława, Stabrowskiej Haliny, Sudecka, Swobodna, Ks. Szydzika Józefa, Śniegockiego Tomasza, Śnieżna, Gen. Taczaka Stanisława, Taterników, Tatrzańska, Tomaszewskiego Stanisława, Topazowa, Tuchołkowej Stefanii, Warneńczyka Władysława, Witkiewicza Stanisława, Wojciechowskiego Jakuba, Wolna, Wybranowskiego Łukasza, Wybrzeże im. Prez. G. Narutowicza, Wybudowania, Wyzwolenia, Zakładowa, Zaruskiego Mariusza, Zawadzkiego, Zborowskiego Juliusza, Zbójnicka, Zofińska, Zwierzyniecka, Żeromskiego Stefana

   

  Okole

  Ul. Bronikowskiego Józefa 3-25; Plac Chełmiński; Czarna Droga, Chełmińska; Długosza Jana; Focha Marszałka 50-50; Garbary; Graniczna; Grottgera Artura, Grunwaldzka 1-167, Grunwaldzka 2-122; Jackowskiego Maksymiliana; Jasna; Kanałowa; Kącik; Kraszewskiego Józefa Ignacego; Królowej Jadwigi 2-12; Most Królowej Jadwigi 1-21; Łokietka Władysława; Młyńska; Nad Kanałem; Nadrzeczna; Nakielska 2-10; Naruszewicza Adama; Nowogrodzka; Siemiradzkiego Henryka; Staroszkolna; Śląska; Śluzowa; Wrocławska 4-8; Wrocławska 5-11; Bulwar Malinowskiego Sebastiana

   

   

   


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.