Lokalna strategia rozwoju

Ogólne infromacje o LSR
LSR stanowi podstawę do realizacji instrumentu RLKS. Jest wyznacznikiem przyjętych przez LGD kierunków planowanych działań przyczyniających się do realizacji celów LSR, a określonych w wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz na podstawie wniosków płynących od mieszkańców danego obszaru podczas powstawania LSR. Jest narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego.
 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 oraz ustawy RLKS, lokalna strategia rozwoju musi zawierać następujące elementy:
- określenie obszaru i ludności objętych strategią;
- analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;
- opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych EFSI;
- opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii;
- plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania;
- plan komunikacji z lokalną społecznością;
- opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis
szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji;
- plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI.
 
W dniu 19 maja 2016 roku Umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR podpisał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" Grzegorz Grześkiewicz i Wiceprezes Zarządu Przemysław Byś.
 
Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią oraz z załącznikami:
 
Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR z dnia 19.05.2016 (wersja do pobrania)
Aneks nr 1 z dnia 14.12.2016 (wersja do pobrania)
Aneks nr 2 z dnia 13.06.2017 (wersja do pobrania)
 
Zał. 1 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (wersja do pobrania; aktualizacja z dnia 20.10.2016)
Zał. 2 Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach RLKS (wersja do pobrania; aktualizacja z dnia 20.03.2017)
Zał. 3 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (wersja do pobrania; z dnia 25.02.2016)
Zał. 4 Regulamin Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (wersja do pobrania; z dnia 25.02.2016)
Zał. 5 Kryteria oceny i wyboru operacji w ramach LSR (wersja do pobrania; z dnia 25.10.2016)
Zał. 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (wersja do pobrania; aktualizacja z dnia 25.10.2016)
Zał. 7 Plany szkoleń dla członków Rady i pracowników biura Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (wersja do pobrania; aktualizacja z dnia 25.10.2016)
Zał. 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (wersja do pobrania; z dnia 25.02.2016)
Zał. 9 Kryteria wyboru grantobiorców (wersja do pobrania; z dnia 25.02.2016)

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.