Członkostwo

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE
Zgodnie z rozdziałem III Statutu – członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" mogą być:
 
1. OSOBY FIZYCZNE
  • - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych;
  • - zobowiązały się do przestrzegania Statutu;
  • - działające na rzecz społeczności z obszaru objętego LSR;
  • - złożyły pisemną deklarację wraz z rekomendacjami od min. 2 osób prawnych posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Bydgoszczy lub od co najmniej 5 osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy, potwierdzającymi zaangażowanie na rzecz społeczności z obszaru objętego LSR.
 
 
2. OSOBY PRAWNE
  • - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
  • - działające na obszarze, którego dotyczy LSR;
  • - wykonujące działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia;
  • - przedstawią uchwałę organu stanowiącego wskazującą wolę przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiązanie do przestrzegania Statutu oraz oświadczenie woli działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  • - złożą deklarację członkowską wraz z rekomendacjami od co najmniej 2 osób prawnych posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Bydgoszczy potwierdzającymi zaangażowanie na rzecz obszaru objętego LSR;
  • - wskażą osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu oraz jego zastępcę.

 

------------------------------------
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Zgodnie z Uchwałą nr 8/2019 z dnia 12.12.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" składki członkowskie ustalone zostały na następującym poziomie:
1. Dla osób fizycznych – 60 zł rocznie
2. Dla członków organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, parafii, mikroprzedsiębiorstw – 120 zł rocznie
3. Dla członków samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną – 240 zł rocznie
4. Dla członków małych przedsiębiorstw – 240 zł rocznie
5. Dla członków uczelni wyższych – 360 zł rocznie
6. Dla członków średnich przedsiębiorstw – 600 zł rocznie
7. Dla członków dużych przedsiębiorstw – 1000 zł rocznie
9. Dla członka Miasto Bydgoszcz – 0,40 zł od jednego mieszkańca z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju wg. stanu wskazanego w momencie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" tj. na dzień 31.12.2013r., czyli iloczyn kwoty 0,40 zł x 135 432 osób, co rocznie daje kwotę 54 172,80 zł.

------------------------------------
Informacja dodatkowa
Wysokość składki w roku przystąpienia do Stowarzyszenia w przypadku przystąpienia w pierwszym półroczu powoduje konieczność zapłacenia całej opłaty za dany rok, a przystąpienie do Stowarzyszenia w drugim półroczu powoduje konieczność zapłacenia ½ opłaty rocznej.
Opłata składki następuje w terminie 14 dni od przyjęcia w poczet członków, a w kolejnych latach do 14 stycznia każdego roku za I półrocze oraz do 14 lipca każdego roku za II półrocze. Istnieje możliwość zapłacenia składki za cały rok w terminie do 14 stycznia danego roku.

 


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.