1/G/2020/044

„Klub Młodzieżowy z N-Bike Academy" - 1/G/2020/044, realizowane przez Klub Sportowy N-Bike Academy.
 
Klub młodzieżowy był miejscem, w którym dzieci i młodzież wieku 10-15 lat, mogła korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego. Klub zakładał realizację celów, takich jak: wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych; pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych; wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem; kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych; wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowania; zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.
 
Przeprowadzone formy wsparcia:
- zajęcia z dietetykiem,
- zajęcia sportowe i rekreacyjne,
- warsztaty z psychologiem,
- wycieczka poza Klub,
- zajęcia wyrównawcze dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- wsparcie psychologiczne dla otoczenia.
 
Wartość projektu: 50 331,58 zł
Wielkość dofinansowania: 47 700,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2021-30.04.2022

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.