OGŁOSZENIE O NABORZE

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 1/G/2018

 

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/G/2018

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej

i animacji społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej. (Typ 1c , 1f i 2c SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 500 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 18.06.2018 do 26.06.2018, godz. 17:00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.08.2018.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

 

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, parter.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Dwie Rzeki”: poniedziałek: 08:00 – 16:00; wtorek: 08:00 – 17:30; środa: 08:00 – 16:00; czwartek: 08:00 – 16:00; piątek: 08:00 – 14:30.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

- osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji, 

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 841, 789 442 842.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl oraz w biurze LGD.

Komunikat z dnia 17.06.2018 r.

Dokonano uzupełnienia treści ogłoszenia o naborze, dodano zapis dotyczący konkretyzacji obszaru, na jakim mogą być realizowane działania w ramach projektów objętych grantem. Nowa treść ogłoszenia o naborze obowiązuje od 17.06.2018 r. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE v. 17.06.2018 (POBIERZ)

Zał.1 . Wzór wniosku o dofinansowanie (POBIERZ)

Zał. 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja z dnia 06.06.2018 (POBIERZ)

Zał. 3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)

Zał. 4. Kryteria wyboru projektów (POBIERZ)

Zał. 5. Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) (POBIERZ)

Zał. 6. Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej  dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3) (POBIERZ)

Zał. 7. Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4) (POBIERZ)

Zał. 8. Katalog maksymalnych stawek (POBIERZ)

Zał. 9. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

Zał. 10. Statut Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (POBIERZ)

Zał. 11. Podręcznik dla LGD część 2 (POBIERZ)

 - Załącznik cz.1

 - Załącznik cz.2

Zał. 12. Wzór pełnomocnictwa (POBIERZ)

Zał. 13. Wzór harmonogramu płatności  (POBIERZ)

 


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.