Rada LGD

Rada jest wybierana przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.
 
W skład Rady wchodzą:
1. Paweł Biały - Przewodniczący 
2. Aldona Molesztak - Wiceprzewodniczący 
3. Paweł Hryncewicz - Sekretarz 
4. Dominika Heller - Kawalarska
5. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa
6. Ewa Chmara
7. Mikołaj Piekut
8. Piotr Weckwerth
9. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
10. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy
 
Regulamin Rady (22.03.2018) - do pobrania 


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.