Władze

Organami Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki" są:
Zarząd Stowarzyszenia
Rada
Komisja Rewizyjna

Zarząd
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. W skład Zarządu wchodzą: prezes Zarządu oraz od 2 do 6 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
 
1. Michał Majcherek - Prezes Zarządu
2. Magdalena Bergmann - Wiceprezes Zarządu
3. Małgorzata Stawicka - Wiceprezes Zarządu
4. Grzegorz Grześkiewicz - Członek Zarządu

Rada
Rada jest wybierana przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.
 
W skład Rady wchodzą:
1. Paweł Biały
2. Przemysław Byś
3. Ewa Chmara
4. Michał Cichoracki
5. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa
6. Dominika Heller - Kawalarska
7. Paweł Hryncewicz
8. Aldona Molesztak
9. Barbara Ostrowska
10. Mikołaj Piekut
11. Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka
12. Stowarzyszenie AZS WSG
13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"
14. Piotr Weckwerth
15. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, odrębnym od innych władz Stowarzyszenia i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1. Filip Sikora
2. Jerzy Kołomyjec
3. Jacek Nadolny

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.