Projekty

 
1. Projekt pilotażowy II Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", nr projektu RPKP.11.01.00-04-0008/22, w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.01 Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR.

Cel projektu: Celem projektu jest wybór i realizacja 5 typów projektów pilotażowych, skierowanych do 60 mieszkańców Bydgoszczy, na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” tj. (30K i 30M) do 31.12.2023r.
Cel szczegółowy: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Okres realizacji projektu: od 2023-05-01 do 2023-12-31
Wartość projektu: 421 052,64 zł
Wkład Funduszy Europesjkich: 400 000,00 zł
 
Planowane efekty w ramach realizacji projektu:
Wskaźnik produktu
1. Liczba mieszkańców objętych projektem pilotażowym - 60
2. Liczba spotkań z mieszkańcami - 10
3. Liczba osób/podmiotów uczestniczących w spotkaniach - 150
4. Liczba zrealizowanych naborów projektów - 1
5. Procent projektów realizowanych przez podmioty sektora społecznego - 75
6. Liczba opracowanych raportów podsumowujących - 1
7. Liczba osób/podmiotów, którym udzielono wsparcia doradczego - 5
 
Wskaźnik rezultatu
1. Liczba przetestowanych typów projektów - 5
 
 
2. Projekt pilotażowy Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", nr projektu RPKP.11.01.00-04-0007/22, w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.01 Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR. 
 
Cel projektu: Celem projektu jest wybór i realizacja 5 typów projektów pilotażowych, skierowanych do 60 mieszkańców Bydgoszczy, na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" tj. (30K i 30M) do 30.04.2023r.
Cel szczegółowy: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.
Okres realizacji projektu: 01.10.2022 - 30.04.2023
Wartość projektu: 421 052,36 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 400 000,00 zł
 
Planowane efekty w ramach realizacji projektu:
Wskaźnik produktu
1. Liczba mieszkańców objętych projektem pilotażowym - 60
2. Liczba spotkań z mieszkańcami - 11
3. Liczba osób/podmiotów uczestniczących w spotkaniach -165
4. Liczba zrealizowanych naborów projektów - 1
5. Procent projektów realizowanych przez podmioty sektora społecznego -75
6. Liczba opracowanych raportów podsumowujących - 1
7. Liczba osób/podmiotów, którym udzielono wsparcia doradczego - 5
 
Wskaźnik rezultatu
1. Liczba przetestowanych typów projektów - 5
 
3. WSPARCIE W ZAKRESIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI STOWARZYSZENIA BYDGOSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DWIE RZEKI" W LATACH 2019-2022, nr projektu RPKP.11.01.00-04-0011/19, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2022.
 
Cel projektu:Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" , w tym realizacja planu komunikacji w okresie od 1.04.2019 r. do 30.09.2022 r.
Cel szczegółowy: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2022-09-30
Wartość projektu: 820 271,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 779 221,97 zł
 
Planowane efekty w ramach realizacji projektu:
Wskaźnik produktu
1. Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD - 42
2. Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 42
3. Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD - 75
4. Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców - 12
 
Wskaźnik rezultatu
1. Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1
 
4. Wsparcie przygotowawcze dla Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki", w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.
 
Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
Cel projektu: Budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w zakresie przygotowania i wdrożenia LSR na obszarze 7 jednostek urbanistycznych miasta Bydgoszczy
Okres realizacji projektu: projekt zakończony
Planowane efekty projektu: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki"
Wartość projektu: 162 102,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 154 000,00 zł
 
5. "Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", nr projektu RPKP.11.01.00-04-0005/16, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dwie Rzeki", w tym realizacja planu komunikacji
Cel szczegółowy projektu: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 - 31.12.2018
Planowane efekty projektu: wsparcie LGD Bydgoszcz oraz podmiotów deklarujących/realizujących wsparcie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR
Wartość projektu: 723 685,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 687 500,75 zł
 
6. „PROMO-START! Wsparcie działalności Biura LGD „Dwie Rzeki" w zakresie narzędzi i materiałów do samodzielnego prowadzenia działań promocyjnych", w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis" realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wartość mikrodotacji: 4 600,00 zł.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
 
7. Projekt grantowy Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", nr projektu RPKP.11.01.00-04-0001/17, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

 

Cel projektu: Poprawa, do 30.06.2023, aktywności społecznej mieszkańców Miasta Bydgoszczy na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki"
Cel szczegółowy projektu: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 30.06.2023
Planowane efekty projektu: Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Wartość projektu: 4 573 612,82 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 887 570,85 zł

 
8. Projekt "NEET Staże 2: droga do zatrudnienia", nr projektu WND-POWR.04.02.00-00-0035/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. 
 
Cel projektu: Zwiększenie integracji z rynkiem pracy oraz integracji społecznej i edukacyjnej 40 młodych osób z grupy NEET, w wieku 18-35, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych w ramach programu mobilności ponadnarodowej i wymiana doświadczeń partnerów ponadnarodowych.
Cel szczegółowy: Objęcie wsparciem 40 osób z grupy NEET, u których zostanie przełmana bierna postawa wobec rynku pracy i edukacji.
Okres realizacji projektu: 01.02.2018 - 30.06.2019
Planowane efekty projektu: Nabycie nowych lub podwyższenie posiadanych kompetencji zawodowych, porozumiewania się w językach obcych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, kompetencji dotyczą inicjatywności i przedsiębiorczości. Wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych między członkami partnerstwa ponadnarodowego.
Wartość projektu: 1 307 771,61 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 268 538,46 zł
 
 
 
 
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.