Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD - I/2018


Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

 

Na podstawie § 13 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” , Stowarzyszenie LGD „Dwie Rzeki” zawiadamia o posiedzeniu nr I/2018 Rady LGD „Dwie Rzeki” , które odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godz. 17.00.

Wznowienie obrad Rady odbędzie się 26 lipca 2018 r. (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godz. 15.00.

 

 

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

 

Na podstawie § 13 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” , Stowarzyszenie LGD „Dwie Rzeki” zawiadamia o posiedzeniu nr I/2018 Rady LGD „Dwie Rzeki” , które odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godz. 17.00.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, numer konkursu LGD: nr 1/G/2018.

Zakres tematyczny projektu:

 

Cel ogólny: Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.

 

Cel szczegółowy: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju

 

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej.
(Typ 1c, 1f i 2c SZOOP RPO WK-P)

 

Oś Priorytetowa 11

 

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przerwa w posiedzeniu.
 7. Wznowienie posiedzenia.
 8. Ocena wniosków pod względem:
  1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
  2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - KLIKNIJ TUTAJ.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.