01
03

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD Dwie RzekiStowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki", które odbędzie się 22 marca 2017 roku w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.15).
Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków obejmuje:
 1. 1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków,
 2. 2. Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad,
 3. 3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
 4. 4. Zatwierdzenie porządku obrad,
 5. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. 6. Dyskusja nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
 7. 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i  finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
 8. 8. Dyskusja nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
 9. 9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 10. 10. Dyskusja nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Rady za rok 2017,
 11. 11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady,
 12. 12. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 13. 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 14. 14. Dyskusja nad zgłoszonymi kandydaturami do Rady Stowarzyszenia,
 15. 15. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia,
 16. 16. Omówienie koniecznych zmian w procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i grantów,
 17. 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i grantów,
 18. 18. Przedstawienie i omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki”,
 19. 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki” (Głosowanie odbędzie się, jeśli Instytucja Zarządzająca zatwierdzi zamiany w Lokalnej Strategii Rozwoju),
 20. 20. Dyskusja w sprawie odwołania Pana Adama Gadawskiego od decyzji wykreślenia go z listy Członków LGD „Dwie Rzeki”,
 21. 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przywrócenia Pana Adama Gadawskiego jako Członka Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki”,
 22. 22. Informacje bieżące z działalności LGD „Dwie Rzeki”,
 23. 23. Podsumowanie i zamknięcie obrad.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.