27
02

Oferta pracy!


Zapraszamy do składania CV!

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

poszukuje pracownika na stanowisko MENTOR

w projekcie unijnym NEET Staże 2: Droga do zatrudnienia

 

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (psychologia, pedagogika, socjologia)
- min. 5-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie, w tym grupą NEET
- min. 2-letnie doświadczenie doradcze i trenerskie w prowadzeniu zajęć z kompetencji psychospołecznych
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. średniozaawansowany)
- doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów EFS
- znajomość zasady równości szans i niedyskryminacji
- znajomość języka obcego umożliwiającego komunikowanie oraz posiadanie wiedzy w zakresie codziennego funkcjonowania we Włoszech (kraj w którym uczestnicy będą realizować mobilność)
- posiadanie wiedzy na temat partnera ponadnarodowego oraz podmiotów przyjmujących uczestników na staż
odpowiedzialność
- umiejętność pracy z młodzieżą
- nawiązywanie pozytywnego kontaktu
- umiejętności interpersonalne
- umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych
- znajomość technik radzenia sobie ze stresem i motywowania
- tolerancja
- unikanie stereotypów

 

 

Zakres zadań i odpowiedzialności na stanowisku:

- opieka na grupą od 1 do 4 fazy, tj. faza I: udział w rekrutacji, weryfikacji motywacji i gotowości do udziału w programie mobilności, wspierający udział w spotkaniach rekrutacyjnych; faza II: opracowanie IPD uczestników, wsparcia przygotowawcze: prowadzenie warsztatów, wsparcia indywidualnego, spotkań; faza III: zapewnienie realizacji IPD, spędzenie 14 dni z uczestnikami na mobilności, w tym pierwszych 10 dni po przyjeździe, utrzymywanie doraźnego kontaktu z uczestnikami; faza IV: aktualizacja IPD, opracowanie Strategii wsparcia po powrocie, wsparcie indywidualne i grupowe w obszarze aktywizacji zawodowej
- monitorowanie realizacji programu mobilności, analiza i raportowanie w tym zakresie
- monitorowanie postępów uczestników i stopnia realizacji określonych celów, zapewnienie informacji zwrotnej dla uczestników
- identyfikowanie ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie konfliktami
- zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników
- dostępność dla uczestników i bieżące wsparcie w sytuacjach trudnych/nieoczekiwanych

 

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilność zatrudnienia
- praca w ponadnarodowym projekcie
- udział w wyjazdach zagranicznych – Włochy

 

 

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych w wersji elektronicznej na adres: biuro@lgd.bydgoszcz.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 789 442 840.

Termin składania aplikacji: 30.04.2018 r.

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.