04
10

Zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy!


Ruszył nabór propozycji projektów! Termin nadsyłania ofert: 24.10.2017.
Nabór ma na celu zapewnienie udziału mieszkańców w tworzeniu programu odnowy społecznej dzielnic. Ma też umożliwić innym podmiotom, oprócz Miasta i jego jednostek organizacyjnych, dostęp do funduszy unijnych na realizację ich projektów.
 
Zgłaszane projekty muszą dotyczyć obszaru rewitalizacji, w którego skład wchodzą: Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Stary Fordon, Zimne Wody-Czersko Polskie. Obszar został wyznaczony uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy. W tych częściach Bydgoszczy szczególnie nasilone są problemy ze sfery społecznej, gospodarczej i środowiskowej.
 
Oczekiwane są projekty społeczne i inwestycyjne, które kwalifikują się do dofinansowania z funduszy unijnych.
 
Na projekty inwestycyjne w obszarze rewitalizacji, Miasto Bydgoszcz i podmioty prowadzące działalność w Bydgoszczy będą mogły ubiegać się o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P), Poddziałania 6.4.1., w ramach dedykowanej miastu puli środków na ten cel. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie unijne na inwestycję jest jej wcześniejsze ujęcie w GPR. W niniejszym naborze Miasto Bydgoszcz zamierza udostępnić wnioskodawcom innym niż Miasto i jego jednostki organizacyjne do 10 mln złotych z dedykowanej w RPO WK-P kwoty na inwestycje.
 
Dla projektów społecznych, planowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wyznaczono dedykowanej kwoty, a wnioskowanie o dofinansowanie unijne odbywa się w drodze konkursów ogólnodostępnych, przy czym umieszczenie projektu społecznego w GPR zapewnia wnioskodawcy premię punktową w niektórych konkursach.
 
Wpisanie projektu do GPR nie oznacza jeszcze przyznania dofinansowania na jego realizację. Umieszczenie projektu w GPR dopiero umożliwi wnioskodawcom ubieganie się o dofinansowanie unijne w ramach RPO WK-P, jeżeli spełnią wszystkie warunki związane z ogłaszanymi w nim konkursami, w tym przygotują i złożą wymaganą dokumentację aplikacyjną.
 
Przed wypełnieniem karty projektu należy zapoznać się z Regulaminem naboru propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy, Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy oraz pozostałymi dokumentami pomocniczymi zamieszczonymi poniżej.
 
Informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, Budynek B, pok. 10, tel. 52 58 58 078, 52 58 58 045.
 
Termin przyjmowania kart projektów: Karty projektów mogą być składane w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.
 
Załączniki: [KLIKNIJ TUTAJ]
 
Zobacz też: [TUTAJ]
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.