13
06

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD „Dwie Rzeki”


Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki", które odbędzie się 22 czerwca 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.15).
Celem Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków będzie zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki", zatwierdzenie sprawozdań z działalności Organów Stowarzyszenia, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia, podsumowanie konsultacji dotyczących zmiany procedur i kryteriów dla procedury konkursowej wyboru projektów podmiotów innych niż LGD oraz głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanych procedur i kryteriów dla procedury konkursowej wyboru projektów podmiotów innych niż LGD.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wysłuchanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.
7. Wysłuchanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.
8. Wysłuchanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady.
9. Udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi.
10. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia.
11. Podsumowanie konsultacji dotyczących zmiany procedur i kryteriów dla procedury konkursowej wyboru projektów podmiotów innych niż LGD.
12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanych procedur i kryteriów dla procedury konkursowej wyboru projektów podmiotów innych niż LGD.
13. Sprawy organizacyjne.
14. Podsumowanie i zamknięcie zebrania.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.