06
04

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD - I/2021


Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

Na podstawie § 13 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, Stowarzyszenie LGD „Dwie Rzeki” zawiadamia o posiedzeniu nr I/2021 Rady LGD „Dwie Rzeki”, które odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2021 r. (środa) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz od godz. 16.00.

Posiedzenie dotyczyć będzie przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, numer konkursu LGD: nr 1/G/2020.

Posiedzenie poprzedzone będzie warsztatem: Zajęcia doskonalące praktyczną wiedzę i umiejętności członków Rady i pracowników Biura w zakresie procedur oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy.


Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.
Cel szczegółowy: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej.
(Typ 1c, 1f i 2c SZOOP RPO WK-P)
Oś Priorytetowa 11
Działanie:11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
Przerwa w posiedzeniu.
Wznowienie posiedzenia.
Ocena wniosków pod względem:
zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
Zamknięcie posiedzenia.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.