03
06

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków


25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 15.30 (drugi termin godz. 15.45) odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” - ul. Długa 34, sala 12
Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków obejmuje:
 1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków,
 2. Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad,
 3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
 4. Zatwierdzenie porządku obrad,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Dyskusja nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego
  z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  i  finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,
 8. Dyskusja nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
 9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 10. Dyskusja nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Rady za rok 2018,
 11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady,
 12. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 14. Przedstawienie i omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki” (zakładane zamiany: aktualizacja Planu komunikacji, Planu szkoleń, zmiana wartości wkładu własnego),
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki” (uchwała wejdzie w życie, w przypadku gdy Instytucja Zarządzająca zatwierdzi zamiany w Lokalnej Strategii Rozwoju),
 16. Przedstawienie i omówienie zmian w Statucie LGD „Dwie Rzeki” (konieczność zmiany nazw ulic w związku z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki),
 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Statutu LGD „Dwie Rzeki,
 18. Informacje bieżące z działalności LGD „Dwie Rzeki”,
 19. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.