20
05

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD - II/2019


Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

Stowarzyszenie LGD „Dwie Rzeki” zawiadamia o posiedzeniu nr II/2019 Rady LGD „Dwie Rzeki” , które odbędzie się się 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie przyjęcia ostatecznej listy wybranych do dofinansowania wniosków w ramach naboru 1/G/2019 na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, w związku z prośbą o zwiększenie alokacji w naborze.

 

Zakres tematyczny projektu:
 
Cel ogólny: Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.
 
Cel szczegółowy: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju
 
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej.
(Typ 1c, 1f i 2c SZOOP RPO WK-P)

Oś Priorytetowa 11

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.