08
04

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD - I/2019


Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

 

Na podstawie § 13 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” , Stowarzyszenie LGD „Dwie Rzeki” zawiadamia o posiedzeniu nr I/2019 Rady LGD „Dwie Rzeki” , które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godz. 17.00.

Wznowienie obrad Rady odbędzie się 13 maja 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godz. 14.00.

 

Na podstawie § 13 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” , Stowarzyszenie LGD „Dwie Rzeki” zawiadamia o posiedzeniu nr I/2019 Rady LGD „Dwie Rzeki” , które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godz. 17.00.

Posiedzenie dotyczyć będzie przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, numer konkursu LGD: nr 1/G/2019.

Posiedzenie poprzedzone będzie warsztatem: Zajęcia doskonalące praktyczną wiedzę i umiejętności członków Rady i pracowników Biura w zakresie procedur oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy - w godzinach 15:00-17:00.

Zakres tematyczny projektu:
 
Cel ogólny: Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.
 
Cel szczegółowy: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju
 
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej.
(Typ 1c, 1f i 2c SZOOP RPO WK-P)

Oś Priorytetowa 11

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
Przerwa w posiedzeniu.
Wznowienie posiedzenia.
Ocena wniosków pod względem:
zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
Zamknięcie posiedzenia.

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.