Rewitalizacja

Rewitalizacja jest procesem prowadzonym w wymiarze terytorialnym, tj. dedykowanym określonemu obszarowi stanowiącemu fragment terytorium gminy.

Obszar zdegradowany - to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym, z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.


W Bydgoszczy wstępnie wytypowano: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Okole, Wilczak – Jary, Smukała - Janowiec - Opławiec, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie.


Obszar rewitalizacji - to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Nie może przekroczyć 20% powierzchni gminy i nie może być zamieszkany prze więcej niż 30% mieszkańców gminy ogółem.

 

W Bydgoszczy wstępnie wskazano: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak – Jary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie.

 


Więcej informacji na stronie:

http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/rewitalizacja/ 


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.