02
09

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD Dwie Rzeki


Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się 23 września 2022 roku (piątek) o godzinie 16.45 (drugi termin godz. 17.00) w sali K001 w Budynku K Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy ulicy Naruszewicza 11.
 
Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków obejmuje:
1) Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.

2) Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad.

3) Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

4) Przyjęcie regulaminu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.
5) Zatwierdzenie porządku obrad.
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7) Przedstawienie sprawozdań:

  a) Zarządu – merytoryczne i finansowe za rok 2021 z działalności Stowarzyszenia

  b) Rady za rok 2021

  c) Komisji Rewizyjnej za rok 2021

8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

9) Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań:

  a) Zarządu – merytorycznego i finansowego za rok 2021 z działalności Stowarzyszenia

  b) Rady za rok 2021

  c) Komisji Rewizyjnej za rok 2021

13) Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

14) Podjęcie uchwały, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

15) Ustalenie liczebności Zarządu Stowarzyszenia.

16) Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia – wyboru uzupełniające.
17) Przedstawienie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia.
18) Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.
19) Informacje bieżące z działalności Stowarzyszenia LGD „Dwie  Rzeki".
20) Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.