01
07

Zawiadomienie o wznowieniu posiedzenia Rady LGD - I/2021


Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

Stowarzyszenie LGD „Dwie Rzeki” zawiadamia o wznowieniu posiedzenia Rady LGD w dniu 05.07.2021 r. (godz. 14:00).

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, numer konkursu LGD: nr 1/G/2020.

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.

Cel szczegółowy: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 - Działania w zakresie aktywizacji społecznej. (Typ 1c, 1f i 2c SZOOP RPO WK-P)

Oś Priorytetowa 11

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Porządek posiedzenia:
Wznowienie posiedzenia.
Ocena wniosków pod względem:
- zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
- zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
Zamknięcie posiedzenia.
 
Dnia 09.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD "Dwie Rzeki", podczas którego zebrani Członkowie Rady podjeli uchwałę nr 76/I/2021 w sprawie zatwierdzenia listy zgodnych projektów z LSR, a także uchwałę nr 111/I/2021 zatwierdzającą listę rankingową.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.